CÔNG TY TNHH TM-KT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH

0938.093.204 ect@ect.com.vn
Công ty TNHH Kĩ thuật - môi trường Encotech

QCVN 10:2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QCVN 10 : 2008/BTNMT 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ
 National technical regulation on coastal water quality


Lời nói đầu QCVN 10 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số ...../2008/QĐ-BTNMT ngày ..... tháng … năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ 
National technical regulation on coastal water quality 
1. QUY ĐỊNH CHUNG
 1.1. Phạm vi áp dụng 
1.1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước biển ven bờ. 
1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng của vùng nước biển ven bờ, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản và các mục đích khác. 
1.2. Giải thích thuật ngữ Nước biển ven bờ là nước biển ở vùng vịnh, cảng và những nơi cách bờ trong vòng 03 hải lý (khoảng 5,5 km).
 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển ven bờ được quy định tại Bảng 1.

Xem chi tiết tai: 
http://www.gree-vn.com/pdf/QCVN10-2008BTNMT.pdf