CÔNG TY TNHH TM-KT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH

0938.093.204 ect@ect.com.vn
Công ty TNHH Kĩ thuật - môi trường Encotech
Dịch vụ
Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý khí thải

Hệ thống xử lý khí thải

Hệ thống xử lý nước cấp

Hệ thống xử lý nước cấp

Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Vận hành -Bảo Trì

Vận hành -Bảo Trì

LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  1